PHÁT HUY HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ & MIỀN NÚI

Chuyên mục: Văn hóa xã hội | Đăng ngày: 09/11/2023

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đồng Xuân đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã có thực hiện chương trình, các cơ quan liên quan phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tuyên truyền chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tích cực phối hợp chính quyền địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng và giải ngân kịp thời.

Kết quả trong năm 2022, đã cho vay 9.300 triệu đồng/157 lượt hộ vay, trong đó cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở: 1.360 triệu đồng/34 lượt hộ vay; cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề: 7.940 triệu đồng/123 lượt hộ vay (chi tiết từng xã theo phụ lục đính kèm).

Năm 2023, đến 31/10/2023 cho vay 13.877 triệu đồng/266 lượt hộ vay, trong đó cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở: 4.907 triệu đồng/125 lượt hộ vay; cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề: 8.970 triệu đồng/141 lượt hộ vay vốn.

 Dư nợ đến ngày 31/10/2023 là 23.177 triệu đồng, đạt 99,47% kế hoạch năm, với 374 hộ đang vay vốn (chiếm 2,09% trên tổng số hộ dân toàn huyện), trong đó cho vay hỗ trợ xây dựng nhà ở: 6.267 triệu đồng/158 lượt hộ vay; cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề: 16.910 triệu đồng/264 lượt hộ vay vốn.

Chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình quy định; nguồn vốn được giải ngân nhanh chóng; hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp để xây dựng nhà ở ổn đình cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Từ khi triển khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân 23.177 triệu đồng/422 lượt hộ vay, trong đó cho vay hỗ trợ nhà ở 6.267 triệu đồng/158 hộ vay, cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề 16.910 triệu đồng/264 hộ vay. Nguồn vốn vay đã được sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao, đã góp phần rất lớn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị giảm nghèo, tạo việc làm, bảm đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó tăng cường, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ngọc Huy- NHCSXH


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861