Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng)

Chuyên mục: Kinh tế xã hội | Đăng ngày: 03/07/2024

Sáng nay, ngày 01/7/2024 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Xuân tổ chức Hội nghị lần thứ 18, khóa XII (mở rộng). Đồng chí Hồ Văn Mười, TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Văn Thời, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đặng Văn Trọng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Đảng ủy các xã; Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí đại biểu với tinh thần, trách nhiệm cao, tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình tại Hội nghị; đánh giá những mặt công tác đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hội nghị đã tập trung thảo luận và cho ý kiến đối với Báo cáo số 478-BC/HU, ngày 27/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy giữa hai kỳ họp Huyện ủy; Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm 2024 của Huyện ủy; Tờ trình số 119-TTr/HU, ngày 27/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc trình dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (điều chỉnh, bổ sung lần 2, theo quy chế mẫu); Tờ trình số 120-TTr/HU, ngày 27/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc trình dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Tờ trình số 121-TTr/HU, ngày 27/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc trình dự thảo Chương trình của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Tờ trình số 122-TTr/HU, ngày 27/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc trình dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Tờ trình số 123-TTr/HU, ngày 27/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Chương trình của Huyện ủy về triển khai thực hiện Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 23/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tờ trình số 124-TTr/HU, ngày 28/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập các tiểu ban của Huyện ủy (Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ) chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình số 125-TTr/HU, ngày 28/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về về việc bầu bổ sung Ủy viên UBKT Huyện ủy (kiêm chức) nhiệm kỳ 2020-2025….Thông qua Nghị quyết Hội nghị Huyện ủy lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII. Đồng thời, nêu rõ những khó khăn, hạn chế và đề xuất những giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, tích cực triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công, phân vai, phân nhiệm cụ thể; Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đảm bảo tiến độ, hiệu quả./.

Bảo Trâm


Các tin cùng chuyên mục:

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 6

Tháng này: 6

Tổng lượt truy cập: 861